ZPNačrt (1) pojem »gospodarska javna infrastruktura« razširja, (2) »podatke o dejanskem stanju v prostoru na osnovi evidentiranja nepremičnin, vključno s podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture« vključuje v prostorski informacijski

ZPNačrt 1 mesec 16 Sprejem OPN na Občinskem svetu Občine Sveta Ana 1 mesec 17 Objava sprejetega občinskega prostorskega načrta v uradnem glasilu občine Sveta Ana 15 dni po sprejemu 7. člen (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN) Izdelavo OPN financira Občina Sveta Ana iz proračunov za leta 2011, 2012 in 2013. 8. člen podlagi 78. člena ZPNačrt. 1.2.Podlage za pripravo Izhodišča za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč vključno s pripravo programa opremljanja podaja ZPNačrt v poglavju III. OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN KOMUNALNI PRISPEVEK (70. do 84. člen). ZPNačrt-1 v 84. členu namreč določa namensko uporabo sredstev, zbranih s komunalnim prispevkom, prav tako Uredbo o vsebini programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki v 11. členu določa, da se skupni stroški financirajo iz komunalnega prispevka proračuna občine, proračuna države in iz drugih virov. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4 ja točno, tudi jaz se to že veš čas sprašujem. Piše še tudi v 81. členu ZPNačrt: (1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec iz prejšnjega člena pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. 6. MOM se v odgovoru pri utemeljevanju podlage za uvedbo obveznosti plačila te storitve sklicuje na določbo prvega odstavka 59. člena ZGJS, po kateri uporabniki izmerljivih javnih dobrin plačujejo ceno proizvodov ali storitve; ta je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. (prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe podzakonskih predpisov izdanih na podlagi ZPNačrt) (1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07, 102/08 in 26/10), uporablja pa se do izdaje predpisa iz četrtega odstavka 2. člena tega zakona, če ni v

EVA: 2010-2511-0016 Številka: 00719-19/2010/9 Ljubljana, 01.07.2010 PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA L J U B L J A N A Vlada Republike Slovenije je na 89. redni seji dne 1.7.2010 določila besedilo:

– V času veljavnosti OPN je na občino prispelo večje število (cca 75) razvojnih pobud fizičnih in pravnih oseb, ki jih je potrebno obravnavati skladno s 47. členom ZPNačrt-1. – Z objavo sklepa se poda možnost dajanja pobud tudi ostalim občanom in pravnim osebam, nosilcem urejanja prostora in lokalnim skupnostim ter organizacijam

ZPNačrt-1 Zakon o prostorskem načrtovanju . ZRC SAZU Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in . umetnosti . ZUreP-1 Zakon o urejanju prostora . WEF W orld Economic Forum .

ZPNačrt (1) pojem »gospodarska javna infrastruktura« razširja, (2) »podatke o dejanskem stanju v prostoru na osnovi evidentiranja nepremičnin, vključno s podatki o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture« vključuje v prostorski informacijski posledica ZPNačrt - 1. del-Nedoločenost pojmov investitor, investicija - Vrste tveganj: - glede na lastnino (zaradi lokacije, vrste investicije), - iz statusne oblike in načina delovanja investitorja (oblika delovanja, notranja pravila, sprejemljivost zavarovanj), - glede na delovanje države in zakonodajo. EVA: 2010-2511-0016 Številka: 00719-19/2010/9 Ljubljana, 01.07.2010 PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA L J U B L J A N A Vlada Republike Slovenije je na 89. redni seji dne 1.7.2010 določila besedilo: Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču). 4 79. člen ZPNačrt-1. 5 75. člen ZPNačrt-1. 6 Prim. sklepa Vrhovnega sodišča X Ips 5/2017 z dne 22. 2. 2017, X Ips 163/2015 z dne 6. 10. 2016, X Ips 103/2015 z razvoja naselij) in 8. (načelo ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora) členu ZPNačrt. 1.2.) Pripombodajalec meni, da predlagana umestitev klinike v vaško kmečko jedro in z delnim posegom na najboljša kmetijska zemljišča, ni ustrezna, ker bodo obstoječe dejavnosti v prostoru za načrtovano kliniko moteče. Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4